Открита е първата процедура за надграждане на националния капацитет в киберсигурността

Открита е първата процедура за надграждане на националния капацитет в киберсигурността

Първата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. е вече в ход. Допустими за финансиране по нея са дейности за изграждане и въвеждане в експлоатация на централните компоненти на националната система за киберсигурност и интегриране на системите на първите потребители към нея.

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ е определена за конкретен бенефициент, а общият бюджет на процедурата е в размер на близо 8 млн. лева. Процедура „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)“ се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Управлението и контролът на изпълнението на дейностите ще се осъществяват от дирекция „Управление на програми и проекти“ в Министерството на електронното управление, която е определена за Междинно звено по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Чрез изпълнението на дейностите се цели да бъде повишено нивото на защита от киберзаплахи и да бъде постигната специфична цел: Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи.

Подаването на проектни предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеббазиран формуляр за кандидатстване и на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича на 5 март 2024 г., в 16:30 часа.

Чрез изпълнението на Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. се създават условия за реализиране на базирано на данни управление, внедряват се решения за обработка и повторна употреба на данни с извличане на по-високо ниво знание, както и се прилагат новаторски модели, продукти и услуги в публичния сектор чрез нови технологии и изкуствен интелект. Същевременно се доизгражда националната екосистема за киберсигурност, чрез която различните обществени институции се адаптират към рисковете, заплахите и постоянно променящата се среда. С активното участие на всички стратегически сектори се повишава сигурността и значително се подобрява качеството на предоставяните на гражданите и бизнеса услуги.

Categories: За бизнеса

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*