Корпоративните инвестиции в акции на Сирма Груп Холдинг нарастват с 54% през 2017 г.

Корпоративните инвестиции в акции на Сирма Груп Холдинг нарастват с 54% през 2017 г.

На 15.01.2018 Сирма Груп Холдинг оповести своята акционерна структура към 31.12.2017 година. Капиталът на дружеството се запазва непроменен през годината на BGN 59.360.518 разпределен на 59.360.518 акции от 1 лев.

Акционерна структура

Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 31.12.2017 отбелязва покачване с 207 акционера или ръст от 26,64% в сравнение с една година по-рано, като сега достига 984 /в сравнение с 777 към 31.12.2016/.

Увеличаването на броя на акционерите се дължи на увеличаване на корпоративните инвеститори от 42 на 56 или ръст от 33% на броя на корпоративните инвеститори. Също нараства и броя и на частните инвеститори от 735 към 31.12.2016 до 928 към 31.12.2017 г., или нарастване от 26%.

Освен увеличаване на броя на акционерите, характерно за 2017 година е и увеличаването на относителния дял на корпоративните инвестиции от капитала на дружеството. Корпоративните инвеститори в Сирма Груп Холдинг са както институционални такива, които извършват инвестиционна дейност по занятие, така и юридически лица – инвеститори. В края на 2016 година 6.532.738 акции, или 11% от капитала на дружеството бяха собственост на корпоративни инвеститори. Към края на 2017 година инвестициите на корпоративните инвеститори нараства до 10.053.825 акции или 16,94% от капитала на дружеството. Това нарастване от 53,90% се дължи както на привличането на нови корпоративни инвеститори така и на увеличаване на инвестициите на някои от по-старите корпоративни инвеститори.

  Брой Акции %
Акционери над 5% 5 23 291 970 39.24%
Акционери под 5% 979 36 068 548 60.76%
  984 59 360 518 100.00%

Free Float

През годината трима от основните акционери на Сирма Груп Холдинг намалиха своите инвестиции под 5 % от капитала. Така броя на акционерите, държащи над 5% от капитала на дружеството спадна от 8 на 5, които сега притежават 39,24% от капитала. Съответно с 87,78% се увеличи и свободно търгуемият обем /free float/ от акции, които към 31.12.2017 надхвърлят 36 милиона акции или 60,76% от капитала на дружеството.   

Основните акционери в Сирма Груп Холдинг, които имат инвестиции надхвърлящи 5% от капитала на дружеството към 31.12.2017 са физически лица, които са сред основателите на Групата:

Инвеститори над 5% Брой акции % от капитала
Георги Маринов 5 257 402 8.86%
Цветан Алексиев 4 851 376 8.17%
Чавдар Димитров 4 750 786 8.00%
Веселин Киров 4 700 786 7.92%
Огнян Чернокожев 3 731 620 6.29%
Общо над 5% 23 291 970 39.24%
     
Free Float 36 068 548 60.76%

Обратно изкупуване на акции

В съответствие с взето решение от Общото събрание на акционерите от 15.06.2017, Сирма Груп направи обратно изкупуване на 174,721 свои акции. Така към края на годината дружеството е изкупило общо 474.724 свои акции, които представляват 0,80% от капитала.

Categories: За бизнеса

About Author

tvoite technology

Екипът на дигиталното издание на списание Твоите технологии

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*